ดูบทความMIC - ช่างไมโครคอนโทรเลอร์

MIC - ช่างไมโครคอนโทรเลอร์

หมวดหมู่: หลักสูตร electronic

MIC - ช่างไมโครคอนโทรเลอร์
.

MIC : หลักสูตรช่างไมโครคอนโทรลเลอร์

 

เนื้อหาหลักสูตร

 
• ความหมายของไมโครคอนโทรลเลอร์
• ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลต่างๆ 
• ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมฯ
• โครงสร้างและสถาปัตรกรรม
• การใช้งาพอร์ตอินพุตและเอ้าท์พุต 
• ภาษา C กับไมโครคอนโทรลเลอร์
• รูปแบบโครงสร้างภาษา C 
• ตัวแปร
• เครื่องหมายดำเนินการ
• คำสั่ง
• การสร้างชิ้นงาน
• อุปกรณ์ประเภทซอฟท์แวร์-ฮาร์ดแวร์ 
• การเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่ออุปกรณ์ภายนอก
• โปรแกรมแสดงผล LED
• 7-Segment
• LCD Module
• โปรแกรมรับค่าจาก Switch Deypad
• การเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์
   กระแสตรงธรรมดาและสต็อปมอเตอร์
• การใช้งานไทม์เมอร์/เคาน์เตอร์ 
• อินเตอร์รัพต์และพอร์ตอนุกรม
   โครงงานประยุกต์ต่างๆ

 

   

 

12 กรกฎาคม 2561

ผู้ชม 1246 ครั้ง